Facebook Account के हैक होने पर क्या करें?

By | September 24, 2021


Facebook Account के हैक होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें? – आज इस आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¤² के माधà¥à¤¯à¤® से हम आपको बताने जा रहे हैं फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें? इस आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¤² में हम आपको कà¥à¤› à¤à¤¸à¥‡ तरीके बताà¤à¤‚गे जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ अपनाकर आप को फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर दोबारा उसे रिकवर कर सकते हैं। साथियों अगर आप जानना चाहते हैं कि फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें? यह आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¤² आखिरी तक पूरा पढ़िà¤à¥¤

साथियों अगर आप à¤à¤• à¤à¤‚डà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤¡ मोबाइल फोन यूजर हैं तो आपके मोबाइल में फेसबà¥à¤• à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ जरूर होगा। आज करोड़ों लोगों फेसबà¥à¤• à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ पर à¤à¤•à¥à¤Ÿà¤¿à¤µ रहते हैं। à¤à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• अकेले भारत में 20 करोड़ से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ फेसबà¥à¤• अकाउंट मौजूद है। अगर आप फेसबà¥à¤• à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² करते हैं तो आपको पता होगा फेसबà¥à¤• के अंदर हमारा ढेर सारा परà¥à¤¸à¤¨à¤² डाटा फोटो वीडियो इतà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¿ मौजूद होते हैं। फेसबà¥à¤• में हम देश और दà¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ के लाखों लोगों के साथ कनेकà¥à¤Ÿ होते हैं। फेसबà¥à¤• में हम जो भी पोसà¥à¤Ÿ शेयर करते हैं वह लाखों लोगों तक पहà¥à¤‚च जाती है।

कई बार à¤à¤¸à¤¾ होता है हमारी किसी लापरवाही से कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ हमारे फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक कर लेता है। à¤à¤• बात हमेशा याद रखिठअगर किसी ने आपके फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक कर लिया तो आप बहà¥à¤¤ बड़ी समसà¥à¤¯à¤¾ में फंस सकते हैं कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि वह आपके फेसबà¥à¤• अकाउंट से कà¥à¤› भी पोसà¥à¤Ÿ कर सकता है लोगों को लगेगा कि यह सब आपने किया है। कई बार à¤à¤¸à¥‡ मामले सामने आठहैं कि हैकर ने लोगों के फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक करके ढेर सारे लोगों से पैसे की मांग की है या फिर सोशल मीडिया में कोई आपतà¥à¤¤à¤¿à¤œà¤¨à¤• पोसà¥à¤Ÿ शेयर की है। आपके साथ इस तरह की कोई समसà¥à¤¯à¤¾ ना हो इसलिठआपको पहले ही सावधान रहना चाहिà¤à¥¤

Read More – टेलीगà¥à¤°à¤¾à¤® à¤à¤ªà¥à¤¸ में वीडियो कॉल की सà¥à¤•à¥à¤°à¥€à¤¨ शेयर कैसे करें जानिठपूरा पà¥à¤°à¥‹à¤¸à¥‡à¤¸

फेसबà¥à¤• अकाउंट का हैक होना कोई बहà¥à¤¤ बड़ी बात नहीं है। आपकी à¤à¤• छोटी सी गलती आपके फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक कर सकती है। जब हमारा फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होता है हम बहà¥à¤¤ घबरा जाते हैं और हमें समठनहीं आता कि कà¥à¤¯à¤¾ करें इसलिठजलà¥à¤¦à¥€ बाजी में हम अपने फेसबà¥à¤• को डिलीट कर देते हैं या फिर नया फेसबà¥à¤• अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन दोसà¥à¤¤à¥‹à¤‚ अगर आपको सही जानकारी है तो आप इस समय रहते अपने फेसबà¥à¤• अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। आज इस आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¤² में हम आपको कà¥à¤› à¤à¤¸à¥‡ ही आसान सà¥à¤Ÿà¥‡à¤ª बताà¤à¤‚गे जो सà¥à¤Ÿà¥‡à¤ª आपको फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने के बाद दोहराने हैं।

फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें?

आइठदोसà¥à¤¤à¥‹à¤‚ अब हम आपका जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ समय बरà¥à¤¬à¤¾à¤¦ ना करते हà¥à¤ आपको बताते हैं फेसबà¥à¤• अकाउंट है तो होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें? नीचे हम आपको कà¥à¤› आसान तरीके बता रहे हैं। अगर आपको शक है कि आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक हो गया है तो नीचे बताठगठआसान तरीकों को अपनाà¤à¤‚।

सबसे पहले अपना लॉगिन सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ चेक करें

दोसà¥à¤¤à¥‹à¤‚ जब कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ हमारे फेसबà¥à¤• अकाउंट पर लॉगइन करता है या फिर हम खà¥à¤¦ अपने फेसबà¥à¤• को किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ में उस डिवाइस का नाम तथा समय और लोकेशन छप जाता है। अगर आपको शक हो रहा है कि किसी ने आपका फेसबà¥à¤• हैक कर लिया है तो सबसे पहले आपको अपना लॉग इन सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ चेक करना है। सेटिंग à¤à¤‚ड पà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤µà¥‡à¤¸à¥€ में जाकर आप लॉग इन सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ चेक कर सकते हैं। सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ में देखने को मिल जाà¤à¤—ा कि आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट और लासà¥à¤Ÿ बार किस मोबाइल फोन में किस लोकेशन में लॉगिन किया गया है। जहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट वासà¥à¤¤à¤µ में हैक हà¥à¤† है या नहीं

फेसबà¥à¤• का पासवरà¥à¤¡ चेंज करना

अगर आपको शक हो रहा है कि आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक हो गया है तो आप को सबसे पहला काम अपना फेसबà¥à¤• का पासवरà¥à¤¡ चेंज करना है। मान लीजिठअगर किसी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ ने आपके फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक कर लिया होगा और आपने अपने फेसबà¥à¤• का पासवरà¥à¤¡ चेंज किया तो ऑटोमेटिक आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट सामने वाले वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के फोन से लॉग आउट हो जाà¤à¤—ा। तराई आप अपने फेसबà¥à¤• अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं।

Facebook Attach Application डिलीट करें

साथियों अगर आपका फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक हो गया है तो आपको आईडी पासवरà¥à¤¡ चेंज करने के बाद उन सभी à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ को डिलीट करना है जिसमें आपने अपनी फेसबà¥à¤• आईडी पासवरà¥à¤¡ से लॉगिन किया है। हम ढेर सारे à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ डाउनलोड करते हैं जिसमें लॉगइन करते वकà¥à¤¤ हम अपना फेसबà¥à¤• आईडी पासवरà¥à¤¡ डाल देते हैं। आप उन सभी à¤à¤ªà¥à¤²à¥€à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ को डिलीट कर दे ताकि आपका डाटा गलत वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ तक न पहà¥à¤‚च पाà¤à¥¤

फेसबà¥à¤• को रिपोरà¥à¤Ÿ करें और मेल करें

फेसबà¥à¤• अकाउंट के हैक होने के बाद अगर आपको पासवरà¥à¤¡ चेंज करने में और अपना अकाउंट लॉग इन करने में समसà¥à¤¯à¤¾ हो रही है तो आपके सामने सिरà¥à¤« à¤à¤• ही रासà¥à¤¤à¤¾ बचता है आप अपनी आईडी पर रिपोरà¥à¤Ÿ करें। इसके लिठआपको ढेर सारी फेसबà¥à¤• आईडी से अपनी फेसबà¥à¤• आईडी में जो हैक हो चà¥à¤•à¥€ है उस पर रिपोरà¥à¤Ÿ करना है। जब आप ढेर सारी रिपोरà¥à¤Ÿ करेंगे तो फेसबà¥à¤• कमà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¿à¤Ÿà¥€ के पास मैसेज जाà¤à¤—ा और वह आपकी आईडी को डिलीट कर देंगे।

निषà¥à¤•à¤°à¥à¤·

तो साथियों यह आज आपके लिठà¤à¤• छोटी सी जानकारी थी। आज इस आरà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¤² में हमने आपको बताया फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर कà¥à¤¯à¤¾ करें? हमने आपको कà¥à¤› आसान उपाय बताà¤à¤‚ जिसे अपनाकर आप फेसबà¥à¤• अकाउंट हैक होने पर उसे वापस रिकवर कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।

Så det kan lysa upp semestern av en ensam eller låtsas ensam person bättre än resortnen roman? Frågan är så potensmedel-apoteket.com att vi även berättade om de fem mest populära destinationerna för sexturism och bekanta sig med listan över städer där chansen att ha sex speciellt hög.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *